Jak odzyskać dodatek węglowy

Jak odzyskać dodatek węglowy

Pomimo rządowych prób sekurytyzacji, pozbawienia praw i opodatkowania lokalnych gospodarek, przemysł węglowy pozostaje kluczową siłą gospodarczą Ameryki. Przemysł ten dostarcza około 12% naszego federalnego dochodu i zatrudnia ponad 200.000 osób. Jego ciągły rozwój sprawił, że ważne jest zapewnienie, że opłaty za węgiel są właściwie zarządzane i przydzielane.

Fundusz federalny dla opłat za wydobycie węgla

Wśród wielu biur federalnych, Biuro Dochodów Zasobów Naturalnych (ONRR) jest odpowiedzialne za zbieranie i administrowanie federalnymi opłatami za wydobycie minerałów z dzierżaw. Fundusze te są wykorzystywane przez rząd do opłacania infrastruktury, napędzania wzrostu gospodarczego i rozwoju przemysłu. ONRR jest również odpowiedzialny za ocenę kar cywilnych za naruszenie umów dzierżawy minerałów i niektórych ustaw.

ONRR przeprowadził zaktualizowaną analizę ekonomiczną potencjalnego rocznego wpływu zmian w zakresie zobowiązań dotyczących opłat licencyjnych. Analiza ta jest mierzona w odniesieniu do poziomu bazowego poboru opłat licencyjnych i zmian opłat licencyjnych wynikających z Zasady 2020.

Stwierdzono, że średnia roczna ulga z tytułu przetwarzania wzrosłaby z obecnego poziomu około 7 800 USD do ponad 11 000 USD. Nowe standardowe odliczenie dla ulgi transportowej zostałoby zmienione, aby uwzględnić bardziej aktualne koszty transportu. Obliczono również całkowity koszt przetwarzania. Całkowity koszt przetwarzania jest podawany dla wszystkich trzech produktów. Poniższa tabela podsumowuje główne skutki zmian w zobowiązaniach z tytułu opłat licencyjnych.

Jako dodatkową korzyść, szacowana zmiana w kosztach regulacyjnych została również oszacowana jako korzyść netto dla przemysłu.

Analiza ekonomiczna wykazała, że najbardziej opłacalną opcją byłoby przyjęcie metody wyceny opartej na wskaźnikach. Metoda ta eliminuje potrzebę oddzielnego przypisywania kosztów stanu zbywalnego, transportu i przetwarzania. Szacowana kwota wynosiłaby około 49,7 mln USD rocznie. Może to brzmieć jak dużo, ale nie jest, gdy weźmie się pod uwagę długoterminowe skutki.

Warto również zauważyć, że metoda oparta na indeksie została dopiero niedawno przyjęta przez ONRR dla sprzedaży gazu federalnego na warunkach rynkowych. Było to zgodne z obowiązkiem sekretarza w zakresie poprawy metod rachunkowości i egzekwowania przepisów zgodnie z FOGRMA.

Oddzielenie lokalnych gospodarek od zależności od dochodów z ropy i gazu

Pomimo wszystkich rozmów o zmianach klimatycznych, potrzebne są federalne ramy polityczne, aby zbudować zróżnicowane, ekonomicznie silne gospodarki wiejskie. Przemysł paliw kopalnych w znacznym stopniu przyczynia się do tego. Niemniej jednak przemysł ten raczej nie pomoże rozwiązać problemu bezrobocia w krajach rozwijających się. Przemysł naftowy i gazowy nie jest panaceum.

Związek między produkcją a konsumpcją ropy i gazu nie jest prosty. Wpływ może mieć skuteczność instytucji, takich jak opodatkowanie i zachęty do poszukiwań. Rządy krajów produkujących ropę naftową stoją przed dwoma głównymi wyzwaniami dotyczącymi dochodów. Pierwszym z nich jest koszt produkcji. Drugim jest dystrybucja tych dochodów.

W USA ilość zużywanej energii na osobę jest skorelowana z dochodem. Zależność ta jest mniej wyraźna w krajach o niskich dochodach, bogatych w zasoby naturalne. Jednak na konkurencyjnym rynku międzynarodowym wyższe koszty produkcji stawiają je w niekorzystnej sytuacji.

W niektórych krajach najbardziej efektywnym wykorzystaniem energii jest zwiększenie wydajności w innych sektorach. Na przykład produkcja ropy i gazu może być wykorzystana do generowania dochodów dla rządów. Różne działania rządu w sektorach upstream i downstream przemysłu naftowego i gazowego obejmują podatki od przedsiębiorstw, opłaty licencyjne i opłaty za usługi.

Pokrewna, ale bardziej złożona działalność obejmuje wykorzystanie automatyzacji. Proces ten może skutkować zmniejszeniem liczby tworzonych miejsc pracy. W wielu badaniach analizowano wpływ automatyzacji wydobycia na tworzenie miejsc pracy i rozwój gospodarczy sektora naftowego i gazowego.

Podczas gdy wydobycie ropy i gazu jest użytecznym źródłem dochodów dla rządów, branża ta może również hamować rozwój innych branż, zwłaszcza tych, które opierają się na energii. Ponadto, wydobycie ropy i gazu może prowadzić do oddziaływania na środowisko, np. zanieczyszczenia.

Sekurytyzacja

W całych Stanach Zjednoczonych stany rozważają sposoby wykorzystania obligacji zabezpieczonych przez podatników, aby złagodzić skutki finansowe wycofywania elektrowni węglowych. Korzyści z tego innowacyjnego narzędzia finansowania mogą być znaczące zarówno dla przedsiębiorstw energetycznych, jak i klientów.

Obligacje zabezpieczone przez podatników pozwalają przedsiębiorstwom na przejście na czystą energię, taką jak energia słoneczna i wiatrowa, jednocześnie unikając szoku cenowego dla konsumentów. Zapewniają one również ścieżkę finansową dla społeczności węglowych, aby przejść do 21 wieku.

Nowy Meksyk uchwalił prawo umożliwiające sekurytyzację swoich elektrowni węglowych. Oczekuje się, że prawo to pozwoli zaoszczędzić mieszkańcom i firmom minimum 35 do 45 milionów dolarów w okresie eksploatacji obligacji, zapewniając jednocześnie zwrot kosztów dla zakładu energetycznego.

Kansas rozpatruje plan wycofania swojej elektrowni La Cygne Generating Station w 2039 roku. Stan może również rozważyć dodanie do miksu energii wiatrowej i słonecznej.

Sierra Club wyraził poparcie dla wykorzystania sekurytyzacji do opłacenia odchodzących na emeryturę elektrowni węglowych. Argumentowali, że oryginalny przepis pozwalający przedsiębiorstwom na utrzymywanie elektrowni węglowych w gotowości był problematyczny.

Organizacja w swoim arkuszu informacyjnym na ten temat twierdzi, że oryginalny przepis uczynił ratowników odpowiedzialnymi za pozostałe koszty elektrowni po jej wycofaniu. Ekspert Sierra Club zeznawał przed N.C. Utilities Commission.

Sierra Club uważa, że ustawodawstwo powinno być rozszerzone o przepisy pomagające pracownikom i lokalnym społecznościom. Grupa chciałaby zobaczyć pakiety finansowe, które pokrywają wszystkie koszty funkcjonowania zakładu.

Ponieważ Stany Zjednoczone kontynuują przejście w kierunku czystej energii, rządy szukają innowacyjnych narzędzi, które pomogą zmniejszyć koszty wycofania starzejących się elektrowni węglowych. Obligacje zostały zastosowane w dwóch tuzinach stanów, aby zająć się tymi inwestycjami.

Zwiększenie stawki podatkowej na tonę węgla

Zwiększenie stawki podatkowej na tonę węgla w Stanach Zjednoczonych zapewniłoby niezbędne fundusze dla byłych górników z chorobą czarnych płuc. Ale inne przepisy Inflation Reduction Act mogą wykoleić program, tworząc więcej obciążeń finansowych dla producentów węgla.

Podatki związane z energią w Inflation Reduction Act stanowią niewielką część jego całkowitego kosztu, ale ich uzasadnienie polityczne jest solidne. W przeciwieństwie do wielu propozycji, ten podatek węglowy może być korzystny dla środowiska i gospodarki. W ciągu pierwszych dziesięciu lat przyniósłby wystarczające dochody, aby sfinansować hojny przejściowy pakiet pomocy dla pracowników sektora węglowego, a także opłaciłby reformę podatkową.

Przewiduje się, że ustawa będzie kosztować łącznie 733 mld dolarów, w tym 433 mld dolarów na projekty związane z czystą energią. Kolejne 300 miliardów dolarów zostałoby przeznaczone na redukcję deficytu.

Oczekuje się, że przemysł węglowy straci około 329 milionów dolarów na księgowym dochodzie przed opodatkowaniem w okresie 10 lat. Wzrost podatków netto szacowany jest na 16,8%.

Ustawa o redukcji inflacji wywołała obawy liderów ośmiu stanowych stowarzyszeń węglowych, w tym Stowarzyszenia Węglowego Zachodniej Wirginii. Proponowane przepisy nie przeszły przez Senat. Manchin uzyskał jednak obietnice od kongresowego kierownictwa demokratycznego. Kilka z tych obietnic obejmuje zmniejszenie biurokracji dla projektów rurociągów.

Ostatni raport Departamentu Pracy, Biura Inspektora Generalnego, wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat u większej liczby górników zdiagnozowano chorobę czarnych płuc. Jest to jeden z powodów, dla których ustawa o redukcji inflacji zwiększyła stawkę podatkową na węgiel.

Zwolennicy ustawy o redukcji inflacji argumentowali, że wyższa stawka podatkowa pomoże sfinansować opiekę zdrowotną dla górników z czarnymi płucami. Wskazywali również na projekty wychwytywania i sekwestracji węgla, które byłyby finansowane przez nowy podatek. Jednak Tax Foundation zaktualizowała swoją analizę książkowego podatku minimalnego i stwierdziła, że przemysł węglowy zostałby uderzony najmocniej.

Utrata miejsc pracy

Pomimo obietnic, że jest inaczej, przemysł węglowy nie był w ostatnich latach zbawcą gospodarki. Ostatni raport Amerykańskiej Administracji Energetycznej sugeruje, że w 2020 roku więcej energii elektrycznej będzie wytwarzane ze źródeł odnawialnych niż z paliw kopalnych. Dla niewtajemniczonych, szaleństwo związane z frackingiem sprawiło, że ceny gazu ziemnego spadły, czyniąc węgiel mniej konkurencyjnym źródłem energii.

Przemysł jest również obciążony niezliczoną ilością przepisów, z których wiele jest dobrodziejstwem dla małego przedsiębiorcy, ale przeszkodą dla dużej firmy. W rezultacie, większość społeczności górniczych ma problemy z dotrzymaniem kroku zmieniającemu się krajobrazowi. Dobra wiadomość jest taka, że w mieście pojawiają się nowi gracze, którzy chcą inwestować. Wyzwaniem jest zatrzymanie tych nowych przybyszów.

Międzyagencyjna grupa robocza Białego Domu wydała dziś raport na temat stanu przemysłu węglowego. Wśród swoich sugestii, agencja zaproponowała garść środków, które złagodziłyby ciężar regulacji rządowych dla społeczności górniczych. Niektóre z nich obejmują uchylenie przestarzałej zasady ochrony strumieni oraz stworzenie nowej zachęty do stymulowania produkcji węgla. Biorąc pod uwagę, że przemysł węglowy wciąż wychodzi z kryzysu, te środki mogą okazać się genialnym sposobem na przywrócenie pozorów porządku w sektorze, który potrzebuje ożywienia.

W końcu produkcja węgla w Stanach Zjednoczonych spadła po pół wieku wzrostu. W rzeczywistości wydobycie węgla na Wschodzie osiągnęło szczyt w latach 90. Najnowsze statystyki wskazują, że w ciągu najbliższych kilku lat wydobycie spadnie o około dwadzieścia procent. Mimo że wydajność wydobycia węgla w Stanach Zjednoczonych wzrosła pięciokrotnie, inne czynniki, jak np. wysokie ceny gazu ziemnego, wpłynęły na pogorszenie wyników branży. Nowy kongres zobowiązał się do ożywienia przemysłu.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *